Privaatsuspoliitika

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda andmesubjektidele (edaspidi – Teie) olulist teavet selle kohta, kuidas ja mis eesmärkidel SIA BALTIC WORLD, registreerimisnumber: 40203448185, juriidiline aadress: Elizabetes iela 31 - 3, Riia, LV-1010, Läti (edaspidi – Ettevõte) kogub ja töötleb teie isikuandmeid, andmetöötluse õiguslikku alust, andmete saajaid, andmete säilitamise kestust, andmekaitse turvameetmeid, samuti teie õigusi ja muid asjakohaseid küsimusi, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega. isiklikud andmed.

Palun tutvuge hoolikalt käesoleva privaatsuspoliitikaga enne www.anextour.ee (edaspidi "koduleht") kodulehe ja ettevõtte teenuste kasutamist.

 

Mõisted

See privaatsuspoliitika kasutab järgmisi termineid:

Ettevõte – SIA BALTIC WORLD, registreerimisnumber: 40203448185, juriidiline aadress: Elizabetes iela 31 - 3, Riia, LV-1010, Läti. Ettevõte on käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud isikuandmete vastutav töötleja.

Koduleht – Ettevõtte koduleht www.anextour.ee

Määrus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (andmekaitse üldmäärus).

Isiklikud andmed – mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viidates sellisele tunnusele, nagu nimetatud isiku nimi, perekonnanimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebipõhine tunnus või üks või mitu füüsilist, füsioloogilist, geneetilist, hingelist, majanduslikud, kultuurilised või sotsiaalsed identiteeditegurid.

Isikuandmete erikategooriad – andmed, mis paljastavad rassi või etnilise kuuluvuse, poliitiliste vaadete, usuliste või filosoofiliste veendumuste või ametiühingusse kuulumise ning geneetilised andmed, biomeetrilised andmed füüsilise isiku unikaalseks tuvastamiseks, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu või seksuaalse sättumuse kohta.

Terviseandmed – isikuandmed, mis on seotud isiku füüsilise või vaimse tervisega, sealhulgas tervishoiuteenuste osutamisega ja mis kajastavad teavet tema terviseseisundi kohta.

Andmetöötlus – mis tahes toiming või toimingute kogum isikuandmetega, kas automatiseeritud vahenditega või ilma, nagu kogumine, registreerimine, organiseerimine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, vaatamine, kasutamine, avalikustamine, edastamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, sobitamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Automaatne andmetöötlus – täielikult või osaliselt automatiseeritud vahenditega teostatavad andmetöötlustoimingud.

Andmesubjekt – füüsiline isik, kellelt Ettevõte andmeid saab ja kelle andmeid töötleb.

Vastutav andmetöötleja – juriidiline või füüsiline isik, kes määrab üksi või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Andmetöötleja – vastutava töötleja poolt isikuandmete töötlemiseks volitatud juriidiline või füüsiline isik (kes ei ole vastutava töötleja töötaja). Andmetöötleja ja/või tema määramise kord võib täpsustada kehtivates normatiivaktides.

Andmete vastuvõtja – füüsiline või juriidiline isik, avalik-õiguslik asutus või muu asutus, kellele isikuandmeid avaldatakse – olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte.

Nõusolek – igasugune vabatahtlikult antud, konkreetne, tahtlik ja ühemõtteline märge andmesubjekti soovide kohta, millega ta annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks avalduse või selgelt jaatava toimingu vormis.

Otseturundus – tegevus, millega posti, telefoni või muul otsesuhtlusel pakutakse isikutele kaupu või teenuseid ja/või selgitatakse välja nende arvamus pakutava kauba või teenuse kohta.

Küpsised – väikesed failid, mis laaditakse kodulehele kasutamisel kasutaja seadmesse ja võimaldavad kodulehel kasutaja ära tunda. Seega on küpsiste põhiülesanne võimaldada veebilehitsejal salvestada teavet kasutatava keele, valuuta jms kohta.

Muud käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted vastavad määruses ja muudes kehtivates normatiivaktides määratletud mõistetele.

Isikuandmete töötlemise ning ettevõtte poolt kogutud ja töödeldud isikuandmete eesmärgid

Andmete töötlemise eesmärgid

Ettevõte kogub ja töötleb Kodulehte külastavate ja/või kellele Kodulehe teenuseid osutavate isikute andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • lepinguliste suhete loomiseks ja lepingujärgsete kohustuste täitmiseks, sh. teenusetellimuse töötlemiseks ja haldamiseks, andmesubjekti tuvastamiseks Ettevõtte infosüsteemides, osutatavate teenustega seotud kinnituste, arvete ja muude finantsdokumentide väljastamiseks;
 • teenuste osutamisega seonduvate probleemide lahendamiseks, sh. taotluste või pretensioonide menetlemiseks;
 • Andmesubjektiga suhtlemiseks, kui Andmesubjektile osutatavate teenuste tingimused on muutunud;
 • tõsta teenuste kvaliteeti sh. Andmesubjektide seas pakutavate teenuste kvaliteedi uuringu läbiviimise eest;
 • turundusinfo (nt pakkumised ja/või uudiskirjad) saatmiseks, kui andmesubjekti nõusolek on saadud;
 • otseturunduse eesmärgil, sh. turundussisu individualiseerimine. Vastutav töötleja võib töödelda isikuandmeid individuaalse pakkumise koostamiseks ja tegemiseks. Selliseid isikuandmeid töödeldakse ka automatiseeritud viisil, kuid tehtud otsustel ei ole andmesubjektile õiguslikku mõju.

Andmetöötlust võidakse teostada ka muudel eesmärkidel, millest teavitatakse Teid vastavate andmete küsimise ajal.

Andmetöötlus Ettevõtte teenuste osutamiseks

Kui Andmesubjekt esitab ettevõtte teenuste tellimuse ja/või sõlmib ettevõttega teenuste osutamiseks lepingu, olenevalt konkreetsest teenuseliigist (reisisuunast), kogub ja töötleb Ettevõte järgmisi isikuandmeid käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel: ees- ja perekonnanimi, sugu, sünniaeg või isikukood, isikut tõendava dokumendi andmed, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, maksekaardi andmed, kodakondsus, teave erivajaduste kohta, isikuandmed isikud, kellega Andmesubjekt reisib (nimed, perekonnanimed, sünniajad või isikukoodid, aadressid, kodakondsused), samuti muud isikuandmed, mis on ettevõtte teenuste osutamiseks vajalikud ja mida nõutakse andmesubjekti toimumise ajal. tellimuse esitamine ja/või lepingu sõlmimine.

Andmed esitatakse tellimuse vormistamisel ja/või lepingu sõlmimisel, teenuste eest tasumisel, samuti telefoni või e-posti teel konsulteerimisel või teabe esitamisel teiste isikute kaudu.

Andmetöötlus turunduseesmärkidel

Turunduslikel eesmärkidel (sealhulgas pakkumiste ja/või uudiskirjade saatmine) kogub ja töötleb Ettevõte järgmisi isikuandmeid: nimi, e-post, telefoninumber. Neid isikuandmeid töödeldakse turunduseesmärkidel ainult Andmesubjekti nõusoleku alusel.

Ettevõtte teenuste tellimust esitades ja/või Ettevõttega teenuste osutamiseks lepingut sõlmides, samuti ettevõtte teenuseid saades võib andmesubjekt vabatahtlikult nõustuda, et andmesubjekti esitatud isikuandmeid võidakse kasutada Ettevõtte turunduseesmärkidel, kinnitades oma nõusolekut allkirjaga vastavas turismiteenuse osutamises lepingu veerus või märkides vastavasse veergu (nt linnuke) Kodulehel.

Andmesubjekt saab keelduda Ettevõtte poolt saadetud täiendava teabe saamisest, esitades ettevõttele avalduse või saates teate elektrooniliselt Ettevõtte elektronposti aadressile: [email protected]

Isikuandmete säilitamise aeg

Ettevõte säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik nende andmete töötlemise eesmärkidel (nt teenuste osutamine, taotluste menetlemine jne) kuni vastavate nõuete esitamise aegumistähtaja lõpuni, samas kui nõuded on tekkinud, esitatud – seni, kuni see on kohtumenetluse jaoks vajalik.

Isikuandmete edastamine

Andmesubjektilt saadud isikuandmeid ei tohi ilma seadusliku aluseta avaldada ega edastada kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui Ettevõte, järgides kõiki isikuandmete turvalisuse garantiisid, palkab andmete töötlemiseks vastavad teenusepakkujad (andmetöötlejad). isikuandmed, sealhulgas:

 • ettevõtted, kes töötlevad isikuandmeid Ettevõtte nimel, nt tehniliste teenuste osutajad, konsultatsiooniteenuste pakkujad ja muud teenusepakkujad;
 • muud isikud, kes töötlevad isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud teenuste osutamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, näiteks elektrooniliste makseteenuste pakkujad, vedajad, hotelliteenuste pakkujad, kindlustusandjad, lisateenuste, näiteks parkimisteenuste pakkujad, lennujaamateenused, kullerid, äripartnerid jne, kes osutavad Ettevõttele teenuseid vastavalt sõlmitud lepingutele.

Andmesubjekti isikuandmeid edastatakse Euroopa Liidu liikmesriikidesse või teistesse välisriikidesse samadel tingimustel ja samal viisil, nagu need edastatakse Läti ja/või Eesti Vabariigis asuvatele isikuandmete saajatele, ainult selleks ettenähtud eesmärkidel käesolevas privaatsuspoliitikas. Isikuandmete töötlemisel kaasab Ettevõte teatud andmetöötlejaid, kes võivad olla asutatud ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna piire (näiteks Türgi). Ettevõtte töötajad järgivad oma tööülesannete täitmisel ja isikuandmete töötlemisel määruses ja teistes kehtivates normatiivaktides, käesolevas privaatsuspoliitikas, samuti Ettevõtte sisedokumentides sätestatut. Isikuandmeid töödeldakse ainult seaduslikult, heas usus ja andmesubjektile läbipaistval viisil.

Teistele andmesaajatele võib teie isikuandmeid edastada ainult õigustloovates aktides määratletud põhjendusel.

Isikuandmete turvalisus

Määrusest ja muudest kehtivatest normatiivaktidest lähtuvalt rakendab Ettevõte kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele või nende andmete ebaseaduslikku kasutamist, ümberkujundamist, avaldamist või hävitamist, samuti sarnast ebaseaduslikku tegevust (näiteks , ruumid, kus isikuandmeid sisaldavad dokumendid on kaitstud volitamata juurdepääsu eest; isikuandmeid sisaldavad andmebaasid on kaitstud arvutivõrkude kaudu loata juurdepääsu eest).

Ettevõte kaasab ainult selliseid andmetöötlejaid, kes garanteerivad vajalike tehniliste ja organisatsiooniliste isikuandmete turvameetmete rakendamise ning tagavad nende meetmete järgimise.

Küpsiste kasutamine

Kui külastate kodulehte, soovib Ettevõte teile pakkuda teavet ja funktsioone, mis on spetsiaalselt teie jaoks kohandatud. Sel eesmärgil kasutab Koduleht järgmisi küpsiseid:

 • Tehnilised küpsised, mis võimaldab Kodulehte kasutada ja tagab selle nõuetekohase toimimise;
 • Funktsionaalsed küpsised, mis võimaldab meeles pidada Kodulehe kasutaja valikuid ja Kodulehte efektiivsemalt kasutada, salvestades infot varem valitud keele, valuuta, otsitud või vaadatud majutusvõimaluste jms kohta. Need küpsised ei ole veebisaidi toimimiseks vajalikud, kuid muudavad sirvimise mugavamaks;
 • Analüütilised küpsised kasutatakse selleks, et paremini mõista, kuidas Kodulehe kasutaja kodulehte kasutab, ja Kodulehe funktsionaalsuse täiustamiseks. Kogutud andmed näitavad seotud kodulehele, millelt Kodulehe kasutaja siseneb, kasutatud platvormi tüüpi, kuupäeva ja kellaaja teavet, klikkide arvu, brauseri aktiivsust, märksõnu ja muud Kodulehe sirvimise ajal sisestatud teksti. Analüütilisi küpsiseid kasutatakse veebipõhise reklaamikampaania jaoks, et analüüsida kodulehel külastaja käitumist reklaami edastamisel;
 • Ärilised küpsised neid kasutatakse reklaamide paigutamiseks teistele veebisaitidele. Niinimetatud "otsekuulutus" kuvatakse Kodulehe kasutaja küsitud teabe alusel reisijuhiste, vaadatud majutusvõimaluste ja hindade jms kohta.

Küpsistel on erinev säilitusaeg. Mõnede küpsiste pikim säilitusperiood on viis aastat alates viimasest kodulehe külastusest. Kodulehe kasutaja saab kõik küpsised igal ajal kustutada.

Kasutades brauseri seadeid (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne), saate valida lubatud ja keelatud küpsiseid. Brauseri sätete asukoht sõltub brauseri tüübist. Kui kasutaja otsustab mõned küpsised keelata, ei pruugi mõned kodulehe funktsioonid töötada.

Kohustused ja vastutused

Andmesubjekt on kohustatud esitama Ettevõttele õiged, täpsed ja täielikud isikuandmed, samuti teavitama Ettevõtet asjakohastest muudatustest isikuandmetes. Ettevõte ei vastuta Andmesubjektile ja/või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest, mis on tingitud sellest, et Andmesubjekt on esitanud ebaõigeid, ebatäpseid ja/või mittetäielikke isikuandmeid või ei ole nõuetekohaselt ja õigeaegselt teavitanud nende andmete muutumisest.

Selle Kodulehe kasutajal on keelatud esitada eksitavaid või petturlikke tellimusi, samuti tegeleda muu ebaseadusliku tegevusega ja/või muul viisil Kodulehte kuritarvitada. Selle keelu rikkumise korral on Ettevõttel õigus keelduda teenuste osutamisest, samuti kasutada kõiki kehtivates seadustes ja määrustes sätestatud õiguskaitsevahendeid.

Andmesubjekt, kes tellib ja/või saab ettevõtte poolt pakutavaid teenuseid teiste isikute nimel ja/või esitab Ettevõttele kolmandate isikute (nt nendega reisivad pereliikmed jne) isikuandmeid, peab neid isikuid teavitama. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud teabed leiate käesolevast privaatsuspoliitikast. Andmesubjekt, kes edastab Ettevõttele kolmandate isikute andmeid, sealhulgas esitab laste ja/või erikategooriate isikuandmeid, kinnitab, et isik või isiku seaduslik esindaja (vanem, eestkostja vms) on andmete edastamise ja töötlemisega nõus. sellistest andmetest. Ettevõttel on õigus eelnimetatud isikuga ühendust võtta, et veenduda sellise nõusoleku andmises.

Ettevõte ei vastuta sidehäirete eest, mille tõttu on Kodulehele juurdepääs või selle kasutamine võimatu või raskendatud.

Ettevõte ei saa täielikult garanteerida, et Kodulehe toimimine on katkematu ning katkestuste ja vigadeta ning et koduleht on täielikult kaitstud viiruste või muu pahavara eest.

Andmesubjekti õigused

Andmesubjektil on isikuandmetega seoses järgmised õigused:

 • tutvuda oma isikuandmete ja nende töötlemise viisidega;
 • õigus nõuda ebaõigete, ebatäpsete või puudulike andmete parandamist;
 • õigus nõuda oma andmete kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmeid töödeldakse normatiivaktide nõudeid järgimata või kui selleks on muu õiguslik alus;
 • taotleda oma isikuandmete edastamist teisele vastutavale töötlejale või otse Andmesubjektile sobivas vormingus esitamist (kehtib Andmesubjekti enda esitatud andmete kohta, mida töödeldakse automatiseeritud vahenditega lepingu või nõusoleku alusel);
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine toimub õigustatud huvide alusel, välja arvatud juhtudel, kui töötlemiseks on õigustatud alus või töötlemine toimub õigusnõuete esitamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;
 • õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel.

Taotluse oma õiguste kasutamiseks saate esitada elektrooniliselt, allkirjastades turvalise elektroonilise allkirjaga ja saates selle e-posti aadressil: [email protected] või kirjalikult isiklikult aadressil Liivalaia 22 (6 korrus), Tallinn, Estonia tööajal, esitades isikut tõendava dokumendi.

Kui Ettevõte on Teie taotluse kätte saanud ja Teie isikusamasuse kontrollimine õnnestub, edastab Ettevõte Teile hiljemalt ühe kuu jooksul informatsiooni Teie taotluse alusel tehtud toimingute kohta. Arvestades laekunud taotluste keerukust ja arvu, on Ettevõttel õigus pikendada ühekuulist tähtaega veel kahe kuu võrra, teavitades Teid sellest ja tuues ära pikenemise põhjused.

Õigusaktides nimetatud põhjuste ja/või asjaolude esinemisel võib Ettevõte keelduda Teie soovi rahuldamast ja teavitab Teid sellest kirjalikult, tuues ära keeldumise aluse.

Juhul, kui arvate, et Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult või seoses andmetöötlusega on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Riikliku Andmeinspektsiooni poole, koduleht: Avaleht | Andmekaitse Inspektsioon (aki.ee) ja esitada kaebus.

Ettevõte soovitab enne kaebuse esitamist ühendust võtta Ettevõttega e-posti aadressil [email protected], et leida probleemile sobiv lahendus.

Ettevõtte kontaktandmed

Kui teil on küsimusi oma isikuandmete töötlemise või käesoleva privaatsuspoliitika kohta, samuti küsimusi oma õiguste teostamise kohta, võtke meiega ühendust:

SIA BALTIC WORLD Eesti filiaal

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Liivalaia tn 22, 10118

E-post: [email protected]

Lõppsätted

Ettevõte võib käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal muuta või täiendada, postitades Kodulehe privaatsuspoliitika uue versiooni ja märkides ära viimaste muudatuste tegemise kuupäeva.

Privaatsuspoliitika kehtiv versioon kehtib alates selle veebisaidil avaldamise päevast.

Selle Kodulehe kasutajad, Ettevõtte kliendid ja teised andmesubjektid on informeeritud ja mõistavad, et jätkates selle kodulehe kasutamist pärast privaatsuspoliitika praeguse versiooni jõustumist, nõustuvad nad kõigi privaatsuspoliitika sätetega praeguses versioonis.